web analytics

Nieuw boek WAARDE(N)VOLLE WERELD

WaardenvolWAARDE(N)VOLLE WERELD

John Habets
Paperback 216 pag.
ISBN: 978-90-820608-1-2
Uitgever: StichtingWereldDelen
Prijs 17,95

BESTEL

“Ze negeren ons”, “Ze willen ons niet kennen”.
Deze woorden vormen de grondtoon van WAARDE(N)VOLLE WERELD, dat als ondertitel heeft ‘Hoe mensen en wezenlijke waarden ongemerkt uit het zicht verdwijnen’.

Veel mensen en allerlei wezenlijke waarden worden in de huidige marktsamenleving buitengesloten, Het is o.m. de politiek, die mensen over het hoofd ziet en negeert. In het kader van dit boek gaat het vooral om organisaties en mensen, die zich inzetten voor het behoud en herstel van natuur en milieu, voor voedselsoevereiniteit, voor ‘democratie van onderop’ of voor inheemse volksstammen, die in hun bestaan bedreigd worden. Om actieve (groepen) burgers ook, die hun stem laten horen: over mensenrechten, die met voeten worden getreden, over het milieu dat in zijn voegen kraakt, over mensen in armoede, die een menswaardig bestaan moeten ontberen.

In WAARDE(N)VOLLE WERELD gaat de auteur op zoek naar verklaringen voor het waarom van deze vorm van verblinding, die mensen buiten beeld plaatst en ervoor zorgt, dat wezenlijke maatschappelijke waarden slechts zeer beperkt worden waargenomen. Als invalshoek neemt hij daarbij de natuur/het milieu. Als wordt doorgegaan op de huidige voet krijgen de jongeren van nu en hun kinderen en kleinkinderen te kampen met de gevolgen van klimaatverandering, die het leven op Aarde alles behalve prettig zullen maken. Daaronder een gemiddelde temperatuurstijging van 4 tot 6 graden Celsius tegen het einde van deze eeuw, en de teloorgang van de oceanen, het grootste ecosysteem dat de wereld rijk is; met alle gevolgen van dien. Klimaatwetenschappers spreken in dit verband van ‘een regelrechte catastrofe’.

Waarom blijven overheden desondanks vooral kiezen voor doorgaan op dezelfde voet en het naar de toekomst verschuiven van allerlei noodzakelijke (milieu)maatregelen? 
Dit is de vraag die de auteur zich stelt. Allerlei uitsluitingmechanismes passeren de revue. Ook stuit de schrijver op een (denk)kader, dat de waarneming van mensen kleurt en beperkt. Maatschappijen hebben als gevolg van wat de econoom Karl Polanyi ‘de grote transformatie’ noemt, ongemerkt een ingrijpende wijziging ondergaan. De economie: daar draait het om. Van overheden wordt een terughoudende rol verwacht, wat o.m. tot uitdrukking komt in de privatisering van allerlei overheidstaken en de afschaffing van allerlei regels. Laat de markt z’n werk maar doen; dan komt alles goed, is de overtuiging. Realiteit is ondertussen, dat door deze eenzijdige focus op economie, samenlevingen uit elkaar groeien en zelfs tegenover elkaar komen te staan. Dat wordt in de hand gewerkt, betoogt de auteur, door een weinig gezien en onderschat mechanisme in de economie, dat ‘externaliteiten’ wordt genoemd. Als gevolg hiervan worden allerlei kosten niet doorberekend in de prijs van producten; ten koste van samenlevingen. Ook worden allerlei maatschappelijke waarden veronachtzaamd. Die tellen in de economie gewoon niet mee. Onder invloed van deze in het systeem ingebakken ‘uitsluiting van kosten en waarden’ en de groeidwang, waar sprake van is, kwijnt ons gemeenschappelijk erfgoed weg, verdwijnen oerbossen in snel tempo, worden de oceanen leeggeroofd, grondstoffen in snel tempo opgemaakt en vindt er landroof plaats, waarbij mensen van hun geboortegrond worden verjaagd. Dit alles draagt bij aan de ‘ontwaarding van de wereld’, die zich in snel tempo voltrekt. Een ontwaarding, die kan worden gestopt: door het in ere herstellen van juist deze wezenlijke waarden.

WAARDE(N)VOLLE WERELD is naast een ‘wake up call’ een oproep tot het ondersteunen van organisaties en initiatieven van mensen die bijdragen aan een wereld die duurzaam en toekomstbestendig is. Een waardenvolle wereld waarin iedereen meetelt en die niemand achterlaat.

Over de auteur: 
Van de hand van John Habets verscheen eerder het boek ‘Over zelfgemaakte drempels’ (2008). Samen met Henk Gloudemans van Stichting WereldDelen verzorgde hij tevens de redactie van een drietal boeken met interviews, getiteld: ‘Eén wereld, één mensheid’ (1999), ‘Gezichten van globalisering’ (2005) en ‘De voedselparadox’ (2013).

Reacties niet mogelijk.