web analytics

Agenda Stadslandbouw iets voor TT?

Bericht van de landelijke TT-site:

Het Stedennetwerk Stadslandbouw is sinds 2010 op beleidsmatig niveau bezig met stadslandbouw in de steden. Transition Towns(TT)- en Permacultuur(PC)groepen richten al jaren daadwerkelijke (buurt)moestuinen op. De ambtelijke professionals in het Stedennetwerk hebben contact met lokale initiatieven, en komen dus her en der ook in contact met TT- en PC-initiatieven. De tijd lijkt rijp dat deze werelden dichter bij elkaar komen. De eerste samenwerking is er al, zoals in Nijmegen, Haarlem en Rotterdam (Lees: Dag vd Stadslandbouw mooi platform voor TT).

De ‘Agenda Stadslandbouw‘ van het netwerk kan daar een nuttige rol in spelen. Een contract met een intentie en een actielijst waarop een gemeente ondertekent welke onderdelen zij gaat ontwikkelen en/of ondersteunen. De agenda lijkt genoeg aanknopingspunten te bieden om er nieuwe TT- en Permacultuurprojecten mee te realiseren en/of te professionaliseren.

Een nieuwe stap in de ontwikkeling van de Eetbare Stad? Wat is dan nodig binnen Transition Towns en Permacultuur? Jouw inschatting is welkom, zeker als je actief bent in een project.

Agenda Stadslandbouw

 

… Stadslandbouw kan de regionale economie versterken doordat voedselproducenten rechtstreekse toegang krijgen tot de stedelijke markt. Wanneer er schakels uit de tussenhandel worden gehaald, levert dit de agrarische ondernemer betere prijzen op voor zijn producten en krijgt de consument vers voedsel tegen een aantrekkelijke prijs.

Voor de steden is een sterke regionale landbouw van belang omdat hiermee het economische draagvlak van de waardevolle open landschappen behouden blijft. Juist in de stad zijn er kansen voor nieuw ondernemerschap door gewassenteelt in leegstaand vastgoed of kleinschalige productie en verkoop van groenten en kruiden.

Stedelijke moestuinen maken bovendien de buurten groener en gevarieerder. Door het gezamenlijk tuinieren neemt vaak ook de sociale cohesie in een buurt toe. De consumptie van een breder scala aan verse groenten en meer lichaamsbeweging (o.a. door het zelf tuinieren) draagt verder bij aan verbetering van de gezondheid van de stadsbewoners.

Tenslotte kan regionale en lokale productie en verkoop de voedselkilometers terugdringen waardoor de CO2-uitstoot vermindert en efficiënter gebruik wordt gemaakt van reststromen, water en bodem/nutriënten…

Actiepunten voor overheden: lokaal en nationaal

Onze gemeente,………………………………………., wil met de volgende acties uiting geven aan bovenstaande Agenda

Op lokaal niveau

 • Onze gemeente betrekt stadslandbouw bij de verschillende beleidsterreinen die raakvlakken hebben met dit thema. Zoals bewustwording rond voedsel en gezondheid, kwaliteit van de leefomgeving, de sociale cohesie, duurzaamheid, werkgelegenheid en onderwijs en recreatie;
 • Onze gemeente verbindt partijen die actief met stadslandbouw bezig zijn of hier mee willen starten (netwerkfunctie);
 • Onze gemeente creëert experimenteerruimte voor vernieuwende initiatieven;
 • Onze gemeente geeft het goede voorbeeld door regionale- of stadslandbouwproducten op te nemen bij de aanbesteding van de eigen catering;
 • Onze gemeente stimuleert andere (semi-)overheidsinstellingen (zoals ziekenhuizen of grote onderwijsinstellingen) dit voorbeeld te volgen;
 • Onze gemeente creëert ruimte voor stadslandbouw door hier in bestemmingsplannen rekening mee te houden door dit op te nemen in de bestemmingsomschrijving en waar nodig omgevingsvergunningen te verstrekken;
 • Onze gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor een combinatie van stadslandbouw en recreatie in groengebieden zodat een versterkt en gevarieerder gebruik van deze gebieden komt;

Op nationaal niveau vragen wij

 • Dat zij ruimte geeft aan lagere overheden om stadslandbouw te stimuleren, meedenkt over hoe dit vorm kan krijgen en meehelpt kennis op te bouwen,
 • Dat zij bij draagt aan het ontwikkelen en uitdragen van een visie rond het thema stadslandbouw in het landelijke gebied en de stad;
 • Dat zij de kansen voor stadslandbouw meeneemt bij de uitwerking van het Europees Landbouwbeleid met name waar het gaat om landbouw in stadsrandgebieden (peri-urbane gebieden);
 • Dat zij onderzoekt hoe de remmende werking van de stringente toepassing van regels voor voedselveiligheid en het houden van dieren op de ontwikkeling van stadslandbouw verminderd kan worden

 

Reacties niet mogelijk.